ماموریت شرکت پایامبدل

توانمند سازی مستمر شرکت های توزیع برق، راه و شهرسازی، نفت و پتروشیمی، شهرداری ها، و مصرف کنندگان بخش خصوصی جهت بیشترین بهره وری از ترانسفورماتور، روشنایی LED و راهکار های مداوم هوشمند سازی شبکه سراسری برق کشور

انعطاف پذیری

ما به شیوه ای سازنده کار میکنیم و آینده نگر می اندیشیم تا کارآمد و انعطاف پذیر باشیم.

نوآوری

ما متفاوت می اندیشیم و با استفاده از تخصصمان جهت عملکرد در سطح فراتر از انتظار تلاش میکنیم و مهم تر از آن ما یک تیم هستیم که به نو آوری پایبندیم.

همکاری

به منظور پشتیبانی، توانمند سازی و توسعه کسب و کار، جهت ایجاد همکاری های سودمند متقابل می‌کوشیم. ما قویا در برابری و شفافیت در تمامی مشارکت ها اعتقاد داریم.