ترانسفورماتورهای روغنی

ترانسفورماتور های قدرت از 50 الی 2000 کیلوولت آمپر تا 11 کیلوولت